Kapcsolat

Üveges Gábor
polgármester


   

Turizmus

„ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel”

A 425 lelkes Hernádszentandrás kisközség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Hernád-völgyének déli részén, a Nagy-Hernád és a Kis-Hernád folyók által határolt területen, a legnépesebb abaúji településtől, Encs városától 8, - a régió központjától, Miskolctól mintegy 35, a Miskolc-Hidasnémeti gyorsforgalmi úttól mintegy 6 kilométerre, a "Kassa-Miskolc tengelyen" félúton található.

Hernádszentandrás egy csöndes, természeti értékekben gazdag, könnyen megközelíthető, tradicionálisan mezőgazdasági jellegű abaúji település. Levegője tiszta, a közelben sincs olyan tényező, amely negatívan befolyásolná ezen adottságát.
Gyönyörű helyen fekszik kicsi falunk, s a Hernád-folyó közelsége pedig tovább növeli a varázsát. A rendezett faluképbe illeszkedve megtalálhatóak azok az épületek, melyek alkalmasak a közösségi élet színtereivé válni.
Az utóbbi években az infrastrukturális fejlesztések terén nagy eredményeket ért el a község: rendelkezik telefon-, ivóvíz-, szennyvíz-, és gázhálózattal, s a 2005. év közepére kiépült a kábeltelevízió rendszere is.
A közelmúlt nyertes pályázatai a falusi turizmus, a közösségi élet, az idősgondozás, az egészséges életmód, a foglalkoztatás területeinek elősegítését, fejlesztését célozták.
A lakosság összetételére az alábbi mutatók a jellemzők: mintegy 25%-a időskorú, 30 %-a 18 év alatti, az aktív korú lakosság 30-35 %-a - főként szakmunkás - munkanélküli.
A településen működik egy alapítvány is, mely a kitűzött célok megvalósításában segédkezik a saját eszközeivel a falu javára.

A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok (SWOT-analízis)

ErősségekGyengeségek

 • Vonzó természeti környezet, "érintetlenség"
 • Hernád-folyó közelsége
 • Fejlett infrastruktúra
 • Hamisítatlan falusi ízvilág, hagyományok, tradicionális értékek, épített örökség
 • BioSzentandrás projekt
 • Hernád-völgyi Tanoda
 • Sokrétű közösségi programok, rendezvények
 • A gazdaság alacsony szintje,
 • Elavult intézményi struktúra,
 • Nagy arányú munkanélküliség
 • Gyenge térségi lobbi
 • Településen, térségen átnyúló együttműködések esetlegessége, alacsony száma és minősége
 • Kevés partner az innovációk terén
 • Kevés innovatív vezető
 • Jó gyakorlatok, példák nyilvánosságának hiánya
LehetőségekVeszélyek
 • Növekszik a falusi turizmus iránti igény
 • A Falu önfenntartó jellegének erősödése
 • Helyi termékek láncolata, vásárlói közösség, franchise - rendszer kiépítése
 • Nagy zöldfelületek, vízparti területek, lakatlan parasztházak megléte
 • Tudatos falufejlesztés, közösségépítés
 • A község lakosságának mintegy harmada 18 év alatti, tehát alapvetően fiatalodik a falu
 • Partneri kapcsolatok bővülése
 • „Miskolc-Kassa tengelyen” félúton helyezkedik el 35-35 kilométer távolságra
 • A közlekedési infrastruktúra minőségének romlása
 • A magasan kvalifikált emberek hiánya, elvándorlása
 • A térség "eszköz és nem cél"
 • A Vidék egyelőre csak kevesek szemében perspektíva
 • Negatív sztereotípiák
 • Kiszolgáltatott, függő helyzetben lévő emberek, közösségek

Fejlesztési célok és tervek, fejlesztési irányok 2006-tól...

Napjainkban az önkormányzatok saját költségvetésből képtelenek nagyobb beruházásokat megvalósítani. Nagy előrelépést jelent, hogy az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között számos területen valósul meg az együttműködés, valamint a társulások kiépítése (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet, jelzőrendszeres segítségnyújtás, támogató szolgálat, oktatási társulás, iskolás gyermekek szállítása, belső ellenőrzés).
Felértékelődött továbbá a pályázatok, a befektetők, és a szoros partneri kapcsolatok szerepe.
Ez az út ugyanakkor a komoly szakemberek bevonását, a rendszeres és következetes tárgyalásokat, a folyamatos érdekérvényesítést kívánja meg.
A jövő útja tehát nem lehet más, mint a tárgyi fejlesztéseket összekapcsolni a lakosság képzését és foglalkoztatását segítő programokkal, továbbá olyan rendezvények rendszeressé tételével, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy élet és pezsgés legyen Hernádszentandráson.
A következő évek pályázatai és törekvései között mindenképpen szerepet kell hogy kapjanak a közút, valamint a helyi utak és járdák felújításának munkálatai, a felszíni vízelvezető árokrendszer kiépítése.
Táboroztatás, felnőttképzés, szálláshelyek, valamint egy komplex faluközpont kialakításának céljaira egyaránt alkalmas – jelenleg használaton kívüli, 1879-ben épített – egykori népiskola épülete szintén a fejlesztési tervek középpontjában szerepel.
Megfogalmazódott továbbá, hogy létrehozzuk az épület átalakításával az országban egyedülálló Magyar Ünnepek Házát, mely az állami ünnepeken túl bemutatná a helyi ünnepeket, jeles napokat dokumentumokon, népviseleteken, használati tárgyakon, valamint a gasztronómián keresztül.
Ugyancsak komoly értéket nyújthat Hernádszentandrás számára a település központjában lévő sportpálya mellett található egykori községháza épületének sportolást elősegítő öltözővé, klubhelyiséggé történő átalakítása. A falu továbbiparkosításával otthonosabbá és még vonzóbbá tehetjük környezetünket.
A körgát megépítése nyomán a belső oldalon a Kis-Hernád mintegy 1,5 kilométeres szakasza holtággá vált, amely azonban továbbra is forrásokból táplálkozik. Az eltelt 16 év alatt azonban a teljes elhanyagoltság miatt napjainkra a fokozatos iszaposodás és a feltöltődés veszélye fenyegeti. Pályázati források bevonásával és az esetleges befektetőkkel való tárgyalások eredményeképpen rendezetté szeretnénk tenni a medret és a környezetét. Érdemes elgondolkodni ugyanakkor a halászati és az idegenforgalommal összefüggő hasznosításán is.
A meglévő Művelődési Ház fejlesztésével, esetleges tetőtéri beépítésével, valamint a hozzá tartozó terület kihasználásával szintén folytathatni lehet azt a munkát, mely Hernádszentandrás jövőjét hivatott megalapozni.
A környező településekkel, valamint a testvértelepülésekkel összefogva, értékeink kihangsúlyozásával az előbb említettek nem csak a helybeliek számára jelenthetnek majd előrelépést, hanem hosszútávon a falusi turizmus népszerűvé válásához, a térségünk idegenforgalmának fellendüléséhez is vezethetnek.
Ezen folyamatok tehetik ismertebbé Hernádszentandrást, s eredményezhetik azt, hogy olyan kapcsolatok alakuljanak ki, melyek által a jövőben befektetésekről, munkalehetőségekről, fejlesztésekről, aktív kulturális életről lehessen beszélni. Így növekedhet továbbá észrevehető módon a falu megtartó ereje is.
A tervezett fejlesztések első lépéseként megújítja és aktualizálja az önkormányzat a község rendezési tervét, elkészítteti a települési beruházások konkrét koncepcióját, terveit.
A minél hatékonyabb megvalósítás érdekében a nyilvánosság eszközét is felhasználva próbáljuk meg ismertté tenni elképzeléseinket, rendszeres tárgyalások eredményeként partnereket, befektetőket igyekszünk megnyerni a fejlesztésekhez.
Pályázatok esetén szakmai segítség igénybevételével minden lehetséges forrást meg kívánunk ragadni a fejlesztések érdekében.

Konkrétumok

 • Kis-Hernádhoz tartozó – forrásokból táplálkozó – holtág kitisztítása, környezetének rendezetté tétele. A hozzá tartozó kb. 5-6 ha terület megvásárlása, majd tereprendezés, parkosítás után idegenforgalmi (táboroztatás, üdülő telkek, szabadidő park, csónakázás, kalandtúra-park, horgászat, tanösvények, madárvárták) és halászattal összefüggő hasznosítása.
  Összekötésre kerülne a település központjában található Emlékparkkal egy díszes fahídon keresztül.
 • Faluközpont kialakítása

  sportpálya és a régi iskola területének összekötése – esetlegesen a közöttük elhelyezkedő, a település legrégebbi, 1874-ben épült népi jellegű ingatlan tájház, illetve falusi kultúra bemutatásának céljaira történő megvásárlásával, felújításával -, megvalósítva ezzel egy igazi közösségi, hagyományápoló, sport, valamint kulturális központot.
  A meglévő sportpálya környezetének teljes rendbetétele. Thuják, különböző díszfák telepítése, a régi községháza épületének zuhanyzóval ellátott öltözővé történő átalakítása, tetőcserével egybekötött felújítása.
 • A régi iskola épületének felújítása

  Táboroztatás, felnőttképzés, szálláshelyek, valamint egy komplex faluközpont kialakításának céljaira, rendezvényközpont létrehozása végett. Erdei iskola lehetőségeinek megteremtése, kapcsolatfelvétel városi iskolákkal oktatás és táboroztatás céljából. Magyar Ünnepek Házának kialakítása, mely az állami ünnepeken túl bemutatná a helyi ünnepeket, jeles napokat dokumentumokon, népviseleteken, használati tárgyakon, valamint a gasztronómián keresztül.
  Korszerű vizesblokk kialakítása, a fűtés rendszerének kiépítése, a tetőtér beépítése, az udvar parkosítása, kültéri padok elhelyezése.
 • Vértanúk tere kialakítása a műemlékvédelem alatt álló templom melletti zöld felületen, a 13 Aradi Vértanúk szoborcsoport felállításával.
 • A Művelődési Ház környezetének rendbetétele.

  Parkoló kialakítása, kültéri színpad építése, parkosítás, kültéri díszítőelemek, díszkerítés, padok (4-5 db) elhelyezése. Szabadidőközpont kialakítása.
 • Köztéri útjelző táblák felállítása.
 • Két mellékút és a járdák felújítása.
 • Csapadékvíz-elvezető árokrendszer faluképhez illő kiépítése.
 • A Hernádszentandrás-Pere közötti Hernád-híd két nyomsávossá való szélesítése.
 • Kerékpár út létesítése, folyamatos haltelepítés a Kis-Hernádba és a Hernád-folyóba egyaránt, csónakok, kajakok beszerzése az árvíz időszakára, valamint a vízisport lehetőségeinek megteremtésére.
 • A Kis-Hernád környezetének Hernádszentandrás és Ináncs közötti szakaszának rendezetté tétele(tereprendezés, fatelepítés, szalonnasütő helyek kialakítása, padok elhelyezése).
 • A vegyesbolt környezetének parkosítása. Padok, térburkolat, virágágyások, dísznövények, hirdetőtáblák elhelyezése.
 • A Világháborús Emlékmű környezetének felújítása (új kerítés építése, díszburkolat kialakítása, dísznövények telepítése).

Adottságok-lehetőségek, meglévő értékek

 • XIV. századi neoromán stílusú (a XVI. századtól református) templom
 • 1879-ben épült oszlopos jellegű hajdani népiskola épülete, melléképületekkel
 • Falusi szálláshelyek kialakítása (meglévő üresen álló ingatlanok megvásárlásával, bevonásával…)
 • Horgászati lehetőségek
 • András-kereszt központú emlékmű (utalás a település nevére és eredetére)
 • Hernádszentandrás monográfiája
 • Falusi disznóölés bemutatása
 • Szilvalekvár főzés eredeti technikával
 • Házi rétes, kelt tésztából készült sütemények sütése